Všeobecné obchodní podmínky 

Milí návštěvníci webových stránek www.emocevefirme.cz,

Nacházíte se na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých služeb, kurzů, workshopů a firemního poradenství.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

Obsah VOP: 

 1. Základní údaje o mně
  II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
  III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
  IV. Jak je to s cenou produktů a služeb a jak se platí?
  V. Jakým způsobem vám budou produkty a služby dodány?
  VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a autorskými právy?
  VII. Odstoupení od Smlouvy
  VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
  IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  X. Závěrem
  XI. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Maja Bourková
IČ: 48519791
Sídlo: Josefská 612/15, 602 00, Brno
E-mail: maja@bourkova.cz
Jsem zapsána v živnostenském rejstříku, nejsem plátce DPH.

Doručovací adresa: Maja Bourková, Božetěchova 87, 612 00 brno

Adresa pro doručování není shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

 1. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Smlouvu o poskytování služeb. 

Kupujícím může být i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní nebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“). 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 1. Jako Kupující objednáváte služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře, nebo po vzájemné dohodě e-mailem.
 2. POPIS PRODUKTŮ a SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených služeb, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Varianty služeb pro firmy jsou spolu s cenou za realizaci stanoveny individuálně dle zadání, rozsahu a charakteru poptávky. Na webovém rozhraní naleznete i případné reference klientů, kteří služby objednali před vámi. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB ((s termínem konání uvedeným v e-mailu, na webovém rozhraní nebo pomocí rezervačního systému, případně dohodnutým osobně): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/kontaktní formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě a IČ), v případě objednávky služby vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena, případně zarezervujete vhodný termín/termíny přes rezervační rozhraní, a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) může být i faktura na úhradu produktu. U služeb a akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena cena ve výši uvedené v popisu dané služby na webovém rozhraní nebo dohodnuté individuálně (v případě firemních akcí), není-li výslovně uvedeno jinak. Pokud nebude cena uhrazena v plné výši do termínu splatnosti faktury, případný rezervovaný termín služby nebo akce propadá.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat služby přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. Potvrzení objednávky a zaslání faktury aktuálně není zautomatizováno, jako Prodávající si vyhrazuji čas nejvýše 3 dny na reakci na vaši objednávku. V urgentním případě mne prosím před odesláním objednávky kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

 1. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

  CENA SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. U služeb je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).

Varianty služeb pro firmy jsou spolu s cenou za realizaci a podmínkami realizace služby stanoveny individuálně dle zadání, rozsahu a charakteru poptávky, není-li na webu uvedeno jinak.

Sjednanou cenou je cena uvedená u služby v okamžiku odeslání vaší objednávky, případně cena vyjádřená v e-mailové komunikaci (firemní nabídka). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem: bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem předem na můj bankovní účet: 2901755864/2010. Pokyny k platbě v podobě faktury obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě prosím nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán, v případě služby nebo akce její uskutečnění v dohodnutém termínu.

SPLATNOST CENY: Cena je obvykle splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky, není-li na faktuře uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U služeb musí být celá cena uhrazena nejpozději 3 dny před konáním služby, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Produkty a služby není možné hradit formou splátkového kalendáře s výjimkou balíčků individuálních konzultací, a toto lze výhradně po dohodě obou stran.

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU SLUŽBY DODÁNY?

Dodací podmínky produktů:

ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi e-booku nebo zvukového záznamu bude digitální obsah ve formátu pdf/mp3 nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu vámi uvedenou v objednávce nebo můžete zboží převzít osobně na adrese uvedené v čl. II VOP.. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si prosím vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

DODACÍ LHŮTA: E-book, zvukový záznam (mimo autorské produkty připravené individuálně dle objednávky) a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Dodací lhůta u zboží je zpravidla maximálně 5 pracovních dní od připsání platby na můj bankovní účet, je-li zboží skladem. V případě výroby zboží na objednávku platí dodací lhůta uvedená u konkrétního produktu na webu. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

NÁKLADY NA DOPRAVU: U on-line kurzů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání. U zboží je účtováno poštovné ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní.

Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

Dodací a storno podmínky služeb:

ZPŮSOB DODÁNÍ: Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě dle podmínek individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat službu za podmínky řádné úhrady celé ceny za službu. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky služby zejména v případě vzdělávacích nebo volnočasových akcí, kurzů a workshopů, např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Služby charakteru skupinových akcí se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení služby při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na službu je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu služby přípustné a možné.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané osobou vedoucí službu nebo akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní služby a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat, a to ani v případě služeb realizovaných pro konkrétní firemní účely.

ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU SLUŽBY NEBO AKCE: Kupující je v celém průběhu služby za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. osoby vedoucí službu nebo akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání služby. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby ani náhradu za odborné psychologické či psychiatrické ošetření. Pokud je v popisu produktu nebo služby uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem nebo splnění jiných podmínek účasti, berte prosím toto doporučení vážně.

MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí službu nebo akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah služby nebo akce, ostatní Kupující či lektora nebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze služby nebo akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené hodnoty služby nebo akce, a to ani jeho části.

STORNO PODMÍNKY: V případě, že by služba nebo akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení služby akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

Jako Kupující jste rovněž oprávněni svoji účast na službu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 5 pracovních dní před zahájením služby nebo akce, bude vám celá zaplacená cena převedena na jiný dohodnutý termín nebo jiné využití služeb nebo akce s využitím nejpozději do 2 měsíců od původního termínu služby nebo akce, po uplynutí této doby celá zaplacená cena propadá ve prospěch Prodávajícího, pokud se Prodávající s Kupujícím výslovně nedohodne jinak. V případě zrušení účasti v době kratší je zaplacená částka nevratná bez náhrady.

V případě zrušení účasti na dlouhodobých akcích (např. členství v Mentoringovém kruhu nebo balíčky konzultací) ze strany Kupujícího platí stejná pravidla viz odstavec výše.

 1. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

Digitální obsah (on-line kurzy, e-book nebo zvukové nahrávky) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf nebo mp3. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

UŽIVATELSKÝ ÚČET: Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

E-BOOKY A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsem si kvalitou e-booků, zvukových záznamů i on-line kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si jej v klidu prostudovat, dávám všem Spotřebitelům možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 5 dnů od dodání e-booku, e-mailu s obsahem kurzu anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na maja@bourkova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupit lze i zasláním řádně vyplněného formuláře, jehož vzor naleznete na konci této stránky. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

ZBOŽÍ: V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží, pak jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14 denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na maja@bourkova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i zasláním řádně vyplněného formuláře, jehož vzor naleznete na konci této stránky. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. online kurz realizovaný dle zadání Kupujícího),
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňuji ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

SLUŽBY: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí konzultačních služeb, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za e-book, zvukový záznam, on-line kurz nebo zboží. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

Je-li vám společně se službou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo služby, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMAČNÍ ŘÁD

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

Jako Prodávající vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňuji, že při srovnání dodaného zboží může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného produktu oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci. Při vybalování zásilky, prosím, zacházejte opatrně, aby nedošlo k prohnutí, protržení apod.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U e-booků, zvukových záznamů a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám e-book, zvukový záznam nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce (tj. i České pošty), žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: maja@bourkova.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento mi bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

 1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

  Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese maja@bourkova.cz.

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. ZÁVĚREM

  Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 28.2.2024.

 1. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:  Maja Bourková, Božetěchova 87, 612 00, Brno

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte